Privacy

BAAK Automotive
Weversbaan 27
2352 BZ Leiderdorp

BAAK Automotive is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

BAAK Automotive verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten producten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Autogegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken?

BAAK Automotive verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Bijhouden van uw autohistorie.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen bellen of e-mailen post sturen  indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • U te bellen mailen post sturen inzake aanbiedingen.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Geenjaar Automotive verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Terugroep acties.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?

BAAK Automotive bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  7 Jaar of Langer wanneer u nog steeds klant bent

Personalia                                   >  7 Jaar of langer wanneer u nog steeds klant bent

Adres                                          >   7 Jaar of langer wanneer u nog steeds klant bent

Telefoonnummer                         >   7 Jaar of langer wanneer u nog steeds klant bent

Email adres                                 >   7 Jaar of langer wanneer u nog steeds klant bent

 

Delen van persoonsgegevens met derden

BAAK Automotive verkoopt  uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de fabrieksimporteur(s), te weten Hyundai Motor Nederland (HMNL), delen wij uw gegevens om u naast de bovenstaande relevante informatie ook van commerciële uitingen op de hoogte te houden. Voor zowel HMNL verstrekken wij de NAW gegevens zoals door de klant aangegeven in de systemen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Persoonsgegevens worden alleen gedeeld bij eventuele verkoop van de onderneming(en).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Geenjaar Automotive en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@baakautomotive.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BAAK Automotive neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@baakautomotive.nl.

Voor meer Informatie over de AVG verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.